Archiefinspectie.nl

Archieftoezicht in de verschillende overheidslagen

  Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed provincie intern toezicht
Kabinet van de Koning
Hoge Colleges van Staat (Eerste en Tweede Kamer, Raad van State, Algemene Rekenkamer, Bureau Nationale Ombudsman, Hoge Raad van Adel, Kanselarij der Nederlandse orden) X
Ministeries, inclusief diensten, agentschappen, commissies, raden en adviescolleges X
Rechterlijke macht X
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties X
Zelfstandige bestuursorganen X
Provinciale organen provinciearchivaris
Gemeentelijke organen X gemeentearchivaris
Waterschapsorganen X waterschapsarchivaris
Gemeenschappelijke regelingen X benoemde archivaris
Terug